ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล 

ชื่อ:  บริษัท แอ็กนอสเฮลท์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 2 หมู่บ้าน พฤกษชาติ หมู่ที่ 11 ซอยรามคำแหง 118 แยก 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ: 095-524-9694

agnos.feedback@gmail.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่

– ชื่อ เบอร์โทร email

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม) ได้แก่

– ข้อมูล สุขภาพของท่าน อาทิ  อายุ เพศ อาการของโรค ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

 • จัดหาและปรับปรุงบริการของ บริษัท;
 • การติดต่อท่าน;
 • ปฏิบัติตามคำขอของท่านด้านการให้บริการของ บริษัท
 • ปฏิบัติตามคำขอของท่านด้านการให้ข้อมูลของการให้บริการของ บริษัทแก่ท่าน
 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางคลินิกเพิ่มเติมหรือสุขภาพทั่วไปจาก บริษัทหรือในนามของ บริษัท ในเครือของแอ็กนอสเฮลท์และพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้- วิเคราะห์การใช้บริการและข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการของบริษัท
 • ปรับแต่งเนื้อหาที่ท่านเห็นเมื่อท่านใช้บริการ;
 • ดำเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลของท่าน
 • ป้องกันกิจกรรมที่อาจห้ามหรือผิดกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของAgnos

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อ่ไปนี้

 • ความยินยอมของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งร้องเรียนมาที่ agnos.dev@gmail.com ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการถอนความยินยอมคือเราจะไม่สามารถให้บริการใดๆได้
 • การจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมี ความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ
 • ผลประโยชน์สำคัญจำเป็นต่อชีวิต

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่าน แอปพลิเคชั่นของเรา

2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจาก [บุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล] โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ กรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เรา จะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวมใน database ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
 • ใช้ ข้อมูลเพื่อการประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆและให้คำแนะนำที่เหมาะสม
 • เปิดเผย เพื่อทำการดูแลติดตามอาการของโรค ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้ แพทย์อาสา หรือ บริษัทในเครือที่ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ลักษณะการเก็บ เป็น electronic copy
 • สถานที่จัดเก็บ cloud service provider ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
 • ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ บริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ [วิธีการทำลาย กรณี Soft Copy และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว]
ลำดับที่ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะและสถานที่ในการจัดเก็บ ระยะเวลาประมวลผล วิธีการกำจัด
1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ email electronic copy ใน cloud service provider ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล_ นับแต่วันที่ลบ user account และเก็บตามความจำเป็นตามกฎหมายเพื่อคดีความ ทำลาย electronic copy
2. ข้อมูลอ่อนไหวเช่นข้อมูลสุขภาพของท่าน electronic copy ใน cloud service provider ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล___ นับแต่วันที่ลบ user account และเก็บตามความจำเป็นตามกฎหมายเพื่อคดีความ ทำลาย electronic copy และหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้ (anonymize)

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

เรามีสิทธิจะติดต่อท่านเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาหากมีค่าใช้จ่ายที่เกินเหตุเกี่ยวข้องกับการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ:  นายวรท เลี่ยวไพโรจน์

สถานที่ติดต่อ: 2 หมู่บ้าน พฤกษชาติ หมู่ที่ 11 ซอยรามคำแหง 118 แยก 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ: 095-524-9694

agnos.feedback@gmail.com

LINE LOGO SVG สอบถามแอดมิน 😊